I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Mészáros Tamás
E-mail: meszarostamas@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata Office 365 rendszerben felépített Sharepoint honlap és fájlkezelő rendszer optimalizálása, használatának képzése, automatizmusok kiépítése.

Fejlesztési igények:
Szervezeti ábra betáplálása az O365-be
• Felettes user
• Céges telefonszám (ha van)

Szerződéstár
Automatikus jelzés
 Ügyintézőnek a határidő lejárta előtt 45 nappal
 Felettesnek a határidő lejárta előtt 30 nappal
 Jegyzőnek & Polgármesternek határidő lejártakor
 Ha a szerződés rövidebb időtartamra szól, mint 60 nap, az automatikus jelzések elengedhetőek
További adatok
 Kötelezettségvállalást kísérő adatai
 Ügyfél neve
 Lista nézetben feltételes formázás mutassa a lejáratot

Feladatkövetés
Trello tábla funkcióinak kiépítése sharepoint listá(k)ban
 Minden listán az alábbi oszlopok szerepeljenek:
• Ügyintéző
• Eszkaláció szintje
• Határidő
• Címke
• Kategória (lista)
• Egyéb mezők
• Leírás
• Megjegyzés
Feladat approval/archiválás
 A Munkafolyamat állapota lap feladatok listájában
• Példa:

• A végrehajtani kívánt feladat címére kattintva a megjelenő űrlapon legyen beírható vagy kiválasztható a feladat végrehajtásához szükséges információ.
• A felettesnek legyen lehetősége a végrehajtás elvégzésére a jóváhagyást (ez esetben a feladat archiválódik), vagy a lezárás elutasítását visszajelzés küldésével megadni.

• Feladat mozgatása/másolása “táblák” között

• Külön nézet:
• Én feladataim (összes)
• Prioritási sorrendben a tábla feladatai
• XY (Beosztottam) feladatai (összes)

• Exportálás / dashboard funkció
• Audit log
• itemenként
• userenként

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás XIII. pontjában foglaltak szerint 2 forduló tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Az ajánlati felhívás X. pontjában meghatározott ajánlati határidőt követően, Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot (érdeklődést) benyújtott gazdasági szereplőt meghív (előzetesen kiértesít) a tárgyalásos eljárás első fordulójára, ahol valamennyi gazdasági szereplő és ajánlatkérő személyes részvételével közösen meghatározzák a felhívásban szereplő műszaki leírás időigényét, egyéb feladatokat és egyéb szükséges szerződéses feltételeket. Az első tárgyalásos szakasz eredményeként rögzített feladatokra ajánlatkérő valamennyi, az első tárgyalásos szakaszban résztvevő gazdasági szereplőt felkér ajánlattételre (tárgyalásos forduló második szakasza). Szerződés megkötésére a tárgyalásos forduló második szakaszában legkedvezőbb árat megajánló ajánlattevővel kerül sor.

Tréning szervezése és technikai szükségletek biztosítása a megrendelő feladata, amihez a vállalkozónak jeleznie kell a technikai szükségleteket, és az eseményen szakképesített trénerrel biztosítani a gyakorlati oktatást a résztvevőknek az előre egyeztetett témában.

Ajánlatkérő által tervezett feladatok, ellenszolgáltatás elemei:
– tréning (min 4 óra): ……. Ft/ óra + ÁFA
– tréning (egész nap – 4*1,5 óra ): ……….. Ft/nap + ÁFA
– tanácsadás (min 2 óra): ……… Ft/ óra + ÁFA
– egyedi rendszerek fejlesztése napidíj: ……… Ft/nap + ÁFA
– támogatás, üzemeltetés óradíja: ……..Ft / óra + ÁFA (negyedórás elszámolás)

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a tárgyalásos eljárás első fordulójában kerül meghatározásra

V. A teljesítés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:
a) Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

b) Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

c) Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

d) Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db honlap és fájlkezelő rendszer (együttes teljesülés) fejlesztésére vonatkozó referenciával, legalább nettó 2 millió forint értékben.
Az előírt referenciamennyiség (2 millió forint érték) legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

2.Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi akreditációkkal:
– Microsoft PL-100 App Maker Microsoft Certifeid Professional és
– MB-200 Microsoft Power Platform + Dynamics 365 Core MCP és
– MS-100 Microsoft 365 Identity and Services MCP;

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb értékű ajánlat
Értékelési résszempontok:
Bruttó ajánlati ár -HUF), Súlyszám: 100

A legalacsonyabb értékű ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,

Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2021. november 29. 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. november 29. nap 10.30 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Igen, Ajánlatkérő 2 forduló tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Az ajánlati felhívás X. pontjában meghatározott ajánlati határidőt követően, Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot (érdeklődést) benyújtott gazdasági szereplőt meghív (előzetesen kiértesít) a tárgyalásos eljárás első fordulójára, ahol valamennyi gazdasági szereplő és ajánlatkérő személyes részvételével közösen meghatározzák a felhívásban szereplő műszaki leírás időigényét, egyéb feladatokat és egyéb szükséges szerződéses feltételeket. Az első tárgyalásos szakasz eredményeként rögzített feladatokra ajánlatkérő valamennyi, az első tárgyalásos szakaszban résztvevő gazdasági szereplőt felkér ajánlattételre (tárgyalásos forduló második szakasza). Szerződés megkötésére a tárgyalásos forduló második szakaszában legkedvezőbb árat megajánló ajánlattevővel kerül sor.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. november 29. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat, „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése”Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” Továbbá az AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 60 nap

Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. november 23.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. november 23.
……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

 

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/aláírás minta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)