I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
„Útépítési tervek elkészítése Gödön” az alábbi műszaki leírásban valamint a mellékelten csatolt dokumentumokban foglaltak alapján (Úttervezési program, részletes műszaki tartalom, tervezési standardok,)
Helyszínek:
• Béke út felújítás (500 m),
• Délibáb u. építés (300 m)
• Csokonai u. építés (300 m)
• Rómaiak útja építés (800 m)
• Szamos utca építés (350 m)
• Babits M. u. (Béke út-Nemeskéri) építés (550 m)
• Ilona u. építés (130 m)
• József A. u. (Alagút u – Nagy I. utca) építés (120 m)
• Vörösmarty u. építés (300 m)

Feladat:
A Béke úton útfelújítási terv készítése, a többi utcában útépítési engedélyezési és kiviteli tervek készítése a hatályos jogszabályok, szabványok, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tervezési standardok és Megrendelő kikötéseinek figyelembevételével, valamint az engedélyeztetés lefolytatása. Az útépítési terveknek minden esetben az adott út csapadékvíz rendezését is tartalmaznia kell, ahol szükséges a vízjogi létesítési engedély megszerzésével együtt.
Tervezési határidő:
Az utak tervezési sorrendjét, engedélyezésre történő benyújtás utcánként, szakaszosan, az alábbi ütemezés szerint kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek. Előteljesítés lehetséges.
• Béke út felújítás (500 m), szerződéskötéstől számított 30 naptári nap,
• Délibáb u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 60 naptári nap,
• Csokonai u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 90 naptári nap,
• Rómaiak útja építés (800 m) szerződéskötéstől számított 120 naptári nap,
• Szamos utca építés (350 m) szerződéskötéstől számított 150 naptári nap,
• Babits M. u. (Béke út-Nemeskéri) építés (550 m) szerződéskötéstől számított 180 naptári nap,
• Ilona u. építés (130 m) szerződéskötéstől számított 210 naptári nap,
• József A. u. (Alagút u – Nagy I. utca) építés (120 m) szerződéskötéstől számított 240 naptári nap,
• Vörösmarty u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 270 naptári nap.

Amennyiben a teljesítési határidő munkanapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az, az azt követő munkanapon jár le.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
A vállalási összeg a feladat elkészítésében résztvevő összes szakértő és alvállalkozó munkadíját és minden egyéb kapcsolódó költségét magában foglalja.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számított 30 – 270 naptári nap az alábbi üzemezés szerint, előteljesítés lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

• Béke út felújítás (500 m), szerződéskötéstől számított 30 naptári nap,
• Délibáb u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 60 naptári nap,
• Csokonai u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 90 naptári nap,
• Rómaiak útja építés (800 m) szerződéskötéstől számított 120 naptári nap,
• Szamos utca építés (350 m) szerződéskötéstől számított 150 naptári nap,
• Babits M. u. (Béke út-Nemeskéri) építés (550 m) szerződéskötéstől számított 180 naptári nap,
• Ilona u. építés (130 m) szerződéskötéstől számított 210 naptári nap,
• József A. u. (Alagút u – Nagy I. utca) építés (120 m) szerződéskötéstől számított 240 naptári nap,
• Vörösmarty u. építés (300 m) szerződéskötéstől számított 270 naptári nap.

Amennyiben a teljesítési határidő munkanapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az, az azt követő munkanapon jár le.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd belterület

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő 8 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

1-8. résszámla: az ajánlati felhívás IV. pontjában megjelölt ütemezés szerint, szerződéskötést követő 30 – 240 naptári nap között, nyertes ajánlattevő által megjelölt ajánlati egységárakon, Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.

Végszámla: a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés megtörténtének Megrendelő általi írásbeli igazolását követően

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 3 db (összesen 300 m hosszú) úttervezési munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább KÉ-K tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében kérjük szakmai Önéletrajz benyújtását (melyből kiolvasható a szakember tervezői jogosultsága), továbbá kérjük a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkákat alvállalkozásban vagy más ajánlattevővel közösen kívánja elvégeztetni, úgy kérjük az ajánlat részeként a közös megállapodást is benyújtani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb áru ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1.Összesített Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 100

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Azonos Összesített bruttó ajánlati ár esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyét az ajánlattevők által a Rómaiak útja építése részfeladatra megajánlott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár alapján választja ki.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2021. szeptember 20. 12.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. szeptember 20. napjáig 9:00 és 12:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. szeptember 20. napján 13:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. szeptember 20. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Útépítési tervek elkészítése Gödön” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021.09.13.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. szeptember 13.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

……………………………………
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
– Műszaki tartalom
– Szerződés tervezet