1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat (Frissítve: 2022.11.15.)

Göd Város Önkormányzata a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára

1. A pályázat célja, az ösztöndíj összege

A Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Pályázat) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Pályázat pénzügyi fedezeteként Göd Város Önkormányzata által nyújtott támogatás szolgál. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési és elbírálási feladatokat a Gödi Polgármesteri Hivatal látja el.

Az ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat a pályázókat legfeljebb 10 000,- Ft/fő/hó önkormányzati támogatásban kívánja részesíteni. Amennyiben a pályázó pályázatának elbírálása során 0 pontot kap, úgy ösztöndíjra nem jogosult, pályázata elutasításra kerül.

2. A pályázók köre

Az Ösztöndíjban kizárólag a Göd város területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra azok a Göd város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

˗ a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
˗ doktori (PhD) képzésben vesz részt,
˗ kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

3. Az ösztöndíj mértékének megállapítására vonatkozó szempontok:

a) A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:
0-80.000.-Ft/fő/hó 3 pont
80.001-100.000.- Ft/fő/hó 2 pont
100.001-129.674.- Ft/fő/hó 1 pont
129.675.- Ft/fő/hó felett 0 pont
b) A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma:
1-2 fő esetén 1 pont
3 fő vagy annál több 2 pont
c) A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: 1 pont
d) A pályázó árva, félárva, gyámolt: 1 pont
e) A pályázó és/vagy a pályázóval egy háztartásban élő személy tartósan beteg/rokkant/ fogyatékossággal élő: 1 pont
f) A pályázóval egy háztartásban élő munkanélküli: 1 pont
g) A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: 1 pont

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz az 1. melléklet szerinti űrlap kitöltése, a vonatkozó mellékletek csatolása és azok Gödi Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) ügyfélszolgálatán – ügyfélfogadási időben – történő leadása, postai úton vagy a https://epapir.gov.hu/ weboldalon keresztüli megküldése szükséges.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. (szerda)

A pályázat kötelező melléklete:

˗ A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező melléklettel együtt érvényes, melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat nem kötelező melléklete:

˗ Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Amennyiben a jövedelem igazolására nem kerül sor, úgy a pályázat elbírálásakor a pályázó az 1 főre jutó havi nettó jövedelemre vonatkozó adat után nem kap pontot.

Egy háztartásban élők a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szja tv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
– ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Eltartottnak minősül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerinti személy.

Elismert költségnek minősül az Szja tv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szja tv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

5. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Pályázatból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait a Pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj-támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az Önkormányzat honlapján az Adatkezelési tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelési tájékoztató

6. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Göd Város Önkormányzata bírálja el 2022. december 15-ig:

a) az elbíráló Önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az Önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az Önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 3 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik;
c) nem az erre rendszeresített pályázati űrlapon vagy határidőn túl benyújtott, vagy a formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton, e-papíron keresztül vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél.

A megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik Göd város területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

7. Értesítés a pályázati döntésről

Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. január 16. napjáig értesíti a pályázókat.

8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj csak azokban a félévekben kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Ennek igazolására a nyertes pályázó köteles a 2022/2023. tanév második félévre vonatkozóan 2023. március 1. napjáig, a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan pedig 2023. október 1. napjáig aktív hallgatói jogviszonyát igazolni az Önkormányzat felé. Az aktív hallgatói jogviszony igazolásának elmulasztása esetén a megállapított ösztöndíj folyósítására nem kerül sor.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. tanév második és 2023/2024. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

9. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

Az ösztöndíjat az Önkormányzat folyósítja a hallgatónak.
Az ösztöndíj kifizetése a tavaszi félévben április 15. napjáig, az őszi félévben november 15. napjáig történik. Az ösztöndíj kifizetése a félévre vonatkozóan egy összegben történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Szja tv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

10. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Önkormányzatot (2131 Göd, Pesti út 81.). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Önkormányzat részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve az Önkormányzat címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

11. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési és elbírálási feladatokat a Gödi Polgármesteri Hivatal látja el.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan
Pályázati űrlap melléklete (kötelező)
Lemondó nyilatkozat