I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 hrsz-ú területeteken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz elvezetés tervezése
Feladat leírása:
Göd Város Önkormányzatának 527/2021. (IX. 30.) Ök. határozata alapján Göd Nevelek városrész Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számokon kialakítandó szilárd burkolatú utak tervezése és engedélyeztetése árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
A tervezés során folyamatos egyeztetés kell a településrész szennyvízelvezető csatornahálózatát terveztető PENTA Általános Építőipari Kft.-vel a nyomvonal, fedlap szintek és átemelők tervezett helyének megismerésére.
Részletes leírás:
A tervezési terület Göd 8753, 8752, 8751, 8750, 8749 hrsz-ú Pacsirta utca, 8899, 9001 hrsz-ú Füzike utca, 06/4, 07/1-5 hrsz-ú területek. Az utak tervezése során meg kell tervezni a csapadékvizek kezelését, jellemzően helyben történő szikkasztással, esőkertekkel, azokat a lefolyástalan területeket, melyek elöntéssel veszélyeztetnek lakóingatlanokat, be kell kötni a Csíz utcai csapadékvíz elvezető rendszerbe. Ahol a rendelkezésre álló terület engedi, oda járdát kell tervezni. Javaslatot kell tenni a kivágandó fákra, valamint azok pótlására.
A Pacsirta utca (kb. 2 km) a településszerkezeti terv alapján gyűjtőútnak kijelölt terület, második összekötő útja a településrész keleti és nyugati oldalának. Az utat Göd Város Önkormányzatának 320/2020. (IX. 30.) Ök. határozatában elfogadott útépítési standardja alapján kell megtervezni, OTÉK szerinti, de min. 1,2 méter széles járda kialakításával. Közvilágítás van az utcában.
Füzike utca (kb. 1,3 km) csökkentett sebességű 30-as övezetként tervezendő, melyben lehetőséget kell biztosítani a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedésre. Vizsgálni kell az önmagát szabályozó út kialakításának lehetőségét, sávelhúzásokkal a sebesség csökkentését, valamint kerékpárút/kerékpársáv kialakítását, a járda szükségességét.
A Füzike utca végétől a Verseny utca végén lévő átereszig a településszerkezeti terv szerint gyűjtőút tervezendő közvilágítással. A szerkezeti terven kijelölt terület magáningatlanokat érint, itt a tulajdonosok megkeresése, a vételi/kisajátítási szándéknyilatkozat megszerzéséig kell eljárni. A tulajdonosokkal az önkormányzat köt megállapodást, az engedélyeztetés ez után indulhat.
A 12,0 méter széles területen a Verseny utca szélességével egyező utat, továbbá járdát és kerékpárutat, vagy gyalogos és kerékpáros utat kell tervezni. A csapadékvizet a területen található természetes árokba kell vezetni, annak profilozásával. Az árok az Ilka- patak ágába köt.
Általános követelmények:
A tervezés során figyelembe kell venni Göd Város Önkormányzatának 320/2020. (IX. 30.) Ök. határozatában elfogadott útépítési standardjait, a település rendezési eszközöket (helyi építési szabályzat, szerkezeti terv, településképi rendelet).
A tervezés megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
Az utcát a tervezés során be kell járni az Önkormányzat által kijelölt személlyel. A tervezett megoldásokat, esetleges fakivágásokat egyeztetni kell. A végleges terven fel kell tüntetni a kivágásra kerülő fák fajtáját, főbb méreteit és pótlásuk módját.
A terveket előzetesen egyeztetni, majd az esetleges módosítások után engedélyezés, jóváhagyás előtt ismertetni kell az utcában érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal, valamint a területi képviselőkkel. Az Ajánlatkérő erre a célra tárgyalótermet biztosít. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt hitelesíttetni kell a tárgyaláson az Önkormányzat által kijelölt személlyel.
A kapubehajtók burkolattal való kiépítése nem része a tervezési feladatnak, de a kapubehajtók csatlakozását biztosítani kell 1,0 méteren belül a tervezett útpálya szintjéhez igazodva, zúzottköves stabilizációval.
Az útépítési engedély, vízjogi létesítési engedély, ELMŰ engedély megszerzése Tervező feladata, illetve a közmű üzemeltetőkkel történő egyeztetés is. Az érintett területek tulajdoni lapjainak beszerzését és a hatósági engedélyezési eljárások díjait az Önkormányzat közvetlenül fizeti.
A terveket papír alapon 4+ az engedélyezéshez szükséges példányban és digitális (a rajzokat .DWG, és .PDF, a műszaki leírást .DOC, vagy .DOCX, a számításokat, a költségvetési kiírást és a tervezői költségvetést .XLS vagy .XLSX kiterjesztéssel) formátumban is kérjük megadni.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
A vállalási összeg a feladat elkészítésében résztvevő összes szakértő és alvállalkozó munkadíját és minden egyéb kapcsolódó költségét magában foglalja.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a PENTA Általános Építőipari Kft. által tervezési területre készített vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 9 hónap, de legfeljebb 1 év, előteljesítés lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd belterület

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

1. db résszámla: az útügyi hatóságok és/vagy ahol szükséges a vizek keretrendszerében engedélyezésre igazolt benyújtást követően, Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.
Mértéke: A Vállalkozási díj 80 %-a.

Végszámla: a Vállalkozási díj 20 %-a, a jogerős engedély kézhezvételét után Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése (megjelenése) napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db útépítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek értéke legalább bruttó 6 M Ft és legalább 1 db vízjogi létesítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek értéke legalább bruttó 1 M Ft. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 1-1 db referencia szállítással teljesíthető.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább KÉ-K és VZ-TEL tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében kérjük szakmai Önéletrajz benyújtását (melyből kiolvasható a szakember tervezői jogosultsága), továbbá kérjük a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkákat alvállalkozásban vagy más ajánlattevővel közösen kívánja elvégeztetni, úgy kérjük az ajánlat részeként a közös megállapodást is benyújtani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb áru ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1.Összesített Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 100

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Azonos Összesített bruttó ajánlati ár esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyét az ajánlattevők által a Rómaiak útja építése részfeladatra megajánlott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár alapján választja ki.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2021. december 6. 12.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. december 6. napjáig 9:00 és 12:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. december 6. napján 12:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. december 6. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Göd Nevelek városrész útfejlesztés” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021.11.29.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. november 29.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
Szerződés

Kiegészítő tájékoztatás >>>