1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését – halasztott időpontban – 2022. március 3. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

4) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: A vagyonhasznosításról szólórendelet bérbeadásra vonatkozó része bonyolult és életszerűtlen. Mielőbbi korrekciója indokolt, hogy a bérbeadási tevékenység szabályozottan történjen.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

5) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök /szóban/

8) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

9) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

10) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

11) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

12) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

13) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
Az előterjesztés tartalma: A megbízott intézményvezető megbízatása 2022. július 31. napján lejár. A pályáztatási folyamat időigényessége miatt ki kell írni a vezetői állás pályázatát.
Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető

14) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

15) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és megjelent új pályázatok esetében döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Fűtési rendszer tervezési irányának meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János HVI vezető
19) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra, a Göd belterület 118/1 hrsz és 118/1/A hrsz alatti ingatlanokra vonatkozóan
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatához elővásárlási jog gyakorlására történő felhívás érkezett a Göd belterület 118/1 hrsz alatt nyilvántartott 518 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” és a 118/1/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott 31 m2 alapterületű „üzletház” megnevezésű ingatlanokra, melyek természetben a Göd, Pesti úton találhatók.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatához megkeresés érkezett a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztályától arra vonatkozóan, hogy a 13000/443/2020. bü. ügyszámon folyamatban lévő eljárás lefolytatásához önkormányzatunk küldje meg a megbízott ügyvéd titoktartási kötelezettsége alóli felmentését.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

21) A Búzaszem Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a „Búzaszem Iskola tornaterem és étkező épület” építési munkáinak megkezdéséhez
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester /az előterjesztés később kerül kiküldésre/

22) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

23) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

24) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

25) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az Önkormányzattal megbízási szerződéses jogviszonyban álló ügyvédek beszámolói az Önkormányzat peres ügyeiről (polgári peres, közigazgatási peres ügyek).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

26) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása, az Ajánlati dokumentáció jóváhagyása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető

28) A 2132 Göd, Rózsa u. 33. fsz. 2. ajtó alatti szolgálati lakás megvásárlása iránti kérelem (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A bérlő által az általa bérelt szolgálati lakás megvásárlására vonatkozó kérelme.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

Egyebek

Göd, 2022. február 24.

Balogh Csaba
polgármester