1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. június 30. (csütörtök) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá történő nyilvánítására.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Képviselő-testület feloszlatásáról való döntés
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önfeloszlatás mellett dönt.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

4) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) iskolai védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

5) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Hatályát vesztette a Korm. rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált a bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata (helyi lakásrendelet 1. melléklete). Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

6) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Hatályát vesztette a Korm. rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált az intézményi étkeztetési díjak felülvizsgálata (TESZ javaslatai alapján).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

7) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Hatályát vesztette a Korm. rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált a helyi gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata (bölcsődevezető javaslatai alapján).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

8) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Hatályát vesztette a Korm. rendelet a díjemelések megtiltásáról, így indokolttá vált a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata (Alapszolgáltatási Központ vezetőjének javaslatai alapján).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

9) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Szerkezetében és tartalmában is megújult egységes szerkezetű helyi rendelet. Szabályozásra kerülnek: általános rendelkezések, közterület-használat módjai, díjai, eljárási kérdések, jogkövetkezmények, szankciók.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

10) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 2022. évi felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Településképi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A településképi rendeletben át kell vezetni a jogszabály véleményezésének eljárása során a szakhatóságok javaslatait észrevételeit.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

13) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Jogszabályváltozások folytán megváltozott eljárási, anyagi jogi szabályok átvezetése és új egységes szerkezetű rendelet megalkotása naprakész tényállásokkal, szankciókkal.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

14) Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Az előterjesztés tartalma: Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

15) Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 12.) Ök. határozat módosítására
Az előterjesztés tartalma: A határozatban egy időközben végrehajtott módosítás miatt, tévesen 2022. augusztus 31. dátummal került megjelölésre az intézményvezető jelenlegi ideiglenes vezetői megbízásnak vége, ami valójában 2022. július 31.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás adatainak felülvizsgálatakor megállapította, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik a 2015. január 1-én bevezetésre került új formátumú létesítő dokumentummal.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

17) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatának kijelölése felelős kiadónak, főszerkesztő állás pályázat kiírása augusztus 10-i jelentkezési határidővel, szeptember 30-i elbírálási idővel.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: Döntési javaslatok, egyedi támogatási kérelmek: Gödi zöld-fenntarthatósági alap utófinanszírozás, Sződi és Áldás utca fásítás, Kiserdő fejlesztés, járda felújítások, Bozóky tér ÉNY-i térnegyed. Sziréna beszerzés támogatás visszautalás (fedezethiány).
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás indítása és keretszerződés megkötése közterületi faápolásra.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

20) Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú ingatlanon
Az előterjesztés tartalma: Közterületi fákból származó faanyag lerakására és feldolgozására alkalmas ingatlan keresése.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

21) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta mb. hatósági ov.

22) Szolgalmi jog megállapítása iránti per a Göd 783/1 hrsz. alatti ingatlanra
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és társai ellen a Dunakeszi Járásbíróság elött keresetet terjesztettek elő átjárási szolgalom megállapítása iránt.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

23) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

24) Képviselői méltatlanság megállapítása iránti javaslat (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

25) Lőrincz László alpolgármesteri jogviszonyának rendezése (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

26) A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú ingatlant terhelő vételi jog érvényesítése (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

27) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Szerződő ügyfél lakásbérleti jogot kapott ingatlanjának önkormányzatnak ajándékozása cserébe. Szerződést módosítani szükséges belevezetve a határozott időtartamot, valamint az ajándékozott ingatlan értékének megfelelő bérleti díj elengedésének időtartamát.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

28) Javaslat birtokvédelmi kérelem benyújtására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Göd, 1879 hrsz-ú ingatlan (Kőrös és Maros utcák) védelme érdekében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata felszólítása ellenére a 2131 Göd, Kőrös u. 1. sz. alatti ingatlan (1969 hrsz.) tulajdonosai a közterületen (1879 hrsz. Kőrös u. és Maros u.) az eredeti állapotot határidőre nem állították vissza. A közterület engedély nélküli beépítése miatt, az Önkormányzati tulajdon védelme érdekében javasoljuk birtokvédelmi kérelem benyújtását a bírósághoz.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

29) Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2022. évi adományozására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

Egyebek

Göd, 2022. június 23.

Balogh Csaba
polgármester