Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2021. december 16. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok): (Letölthető itt >>>)

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: A szociális alapellátások térítési díjkedvezményeiről való döntés SZELB részére való visszatelepítése az intézményvezetőtől.
Előterjesztő: Lenkei György Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: Eljárási szabályok (értesítések módja, határidők) pontosítása a rendeletben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Faápolási szerződés módosítása
Előterjesztés tartalma: Fedezet biztosítása faápolási munkákra a meglévő szerződési keretösszeg módosításával.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

4) Zöldfelületek kezelése és fejlesztése 2022
Előterjesztés tartalma: Göd átfogó zöldfelületi kezelése és fejlesztése, rövid-, közép- és hosszútávú célok megvalósítása
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

5) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés a biológiai szúnyoggyérítésre való előkészületek megkezdésére irányul.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

6) 2022. évi ünnepségek tervezete
Előterjesztés tartalma: Állami ünnepségekről és egyéb rendezvényekről tájékoztató.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

7) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) beépítetlen terület hasznosításáról
Előterjesztés tartalma: Lakossági vételi szándék iránti kérelem érkezett a Göd 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanra.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

8) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) hasznosítására
Előterjesztés tartalma: Lakossági vételi szándék iránti kérelem érkezett a Göd 6321/1/A/4 helyrajzi számú (2132 Göd, Kádár utca 13/A) lakásra.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Tájékoztató a 24 tantermes új iskola Jóváhagyási Tervéről
Előterjesztés tartalma: Jóváhagyási terv és véleményezésének ismertetése és döntés a terv elfogadásáról.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
Előterjesztés tartalma: Az új 24 tantermes iskolához kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – úttervezés beszerzési eljárás megindítására felhatalmazás.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv módosítása a 2021. évben ténylegesen lefolytatott eljárások szerint.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztés tartalma: Lakossági és képviselői jelzések alapján szükségesnek tartjuk a forgalmi rend módosítását az alábbi helyszíneken:
– 2 db 5 méter hosszú 40 cm széles fekete-sárga kopásálló újrahasznosított műanyagból készült sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Kerek erdő utca 43. illetve 54/A számú ingatlanok elé.
– 2 db forgalomlassító kútgyűrű kihelyezése a Délibáb utca 12-13. számú ingatlan elé.
– A Kisfaludy utca egyirányúsításáról szóló 297/2021. (V. 25.) képviselő-testületi határozat visszavonása. Javaslat az eredeti állapot visszaállítására, azaz a Kisfaludy utca kétirányú forgalomnak történő megnyitására.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi támogatásának felhasználására
Előterjesztés tartalma: Támogatási összeg felhasználására irányuló módosítási kérelem.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

17) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
Előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
Előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása korábbi KT döntés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
Előterjesztés tartalma: Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

21) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

22) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

23) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
Előterjesztés tartalma: Nemeskéri-Kiss Miklós út menti zajvédő fásítás tervezése és a további teendők megtárgyalása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

24) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának jóváhagyása
Előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

25) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás felhasználásának elfogadására
Előterjesztés tartalma: Az Alapítvány 2019-ben 2m Ft támogatást kapott, melynek részbeni elszámolását kéri elfogadni.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

26) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezésére
Előterjesztés tartalma: A 2020-as 2021-es közüzemi szolgáltatási díjak rendezése érdekében képviselő-testületi döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatók által meg nem fizetett közüzemi díjakat az üzemeltetési problémából kifolyólag az Önkormányzat részben, vagy egészben átvállalja-e.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

27) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve
Előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

28) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
Előterjesztés tartalma: Pályázati eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

29) Javaslat az Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó – és Előadóművész Díj adományozására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

30) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Külső pályázati tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

31) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Közbeszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

32) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Felmerült pótmunka költségeinek biztosításáról döntés.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

33) Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület „Göd” város címerének használatára vonatkozó kérelme (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A Tükörkép magazin címlapján használandó „Göd” város címerének használatára vonatkozó kérelem.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

34) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettese lemondásának elfogadásáról, valamint a pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettese lemondásának elfogadásáról, a pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

35) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A végelszámoló a 2021. november 29. napján megküldött iratával a végelszámolói tisztségre vonatkozó megállapodást felmondta. Indokolt döntést hozni arról, hogy a társaság működőképességének a megőrzése, a törvényes képviselet biztosítása érdekében a lemondás, a tisztség megszűnése ne azonnali hatállyal következzen be.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

36) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma:
Előterjesztő: Tóth János jegyző

Egyebek

Göd, 2021. december 9.

Balogh Csaba
polgármester