Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2021. december 14. (kedd) napján 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok): (Letölthető itt >>>)

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: A szociális alapellátások térítési díjkedvezményeiről való döntés SZELB részére való visszatelepítése az intézményvezetőtől.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: Eljárási szabályok (értesítések módja, határidők) pontosítása a rendeletben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Faápolási szerződés módosítása
Előterjesztés tartalma: Fedezet biztosítása faápolási munkákra a meglévő szerződési keretösszeg módosításával.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

4) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés a biológiai szúnyoggyérítésre való előkészületek megkezdésére irányul.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

5) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) beépítetlen terület hasznosításáról
Előterjesztés tartalma: Lakossági vételi szándék iránti kérelem érkezett a Göd 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanra.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

6) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) hasznosítására
Előterjesztés tartalma: Lakossági vételi szándék iránti kérelem érkezett a Göd 6321/1/A/4 helyrajzi számú (2132 Göd, Kádár utca 13/A) lakásra.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

8) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
Előterjesztés tartalma: Az új 24 tantermes iskolához kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – úttervezés beszerzési eljárás megindítására felhatalmazás.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv módosítása a 2021. évben ténylegesen lefolytatott eljárások szerint.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztés tartalma: Lakossági és képviselői jelzések alapján szükségesnek tartjuk a forgalmi rend módosítását az alábbi helyszíneken:
– 2 db 5 méter hosszú 40 cm széles fekete-sárga kopásálló újrahasznosított műanyagból készült sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Kerek erdő utca 43. illetve 54/A számú ingatlanok elé.
– 2 db forgalomlassító kútgyűrű kihelyezése a Délibáb utca 12-13. számú ingatlan elé.
– A Kisfaludy utca egyirányúsításáról szóló 297/2021. (V. 25.) képviselő-testületi határozat visszavonása. Javaslat az eredeti állapot visszaállítására, azaz a Kisfaludy utca kétirányú forgalomnak történő megnyitására.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi támogatásának felhasználására
Előterjesztés tartalma: Támogatási összeg felhasználására irányuló módosítási kérelem.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

14) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
Előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
Előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása korábbi KT döntés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
Előterjesztés tartalma: Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
Előterjesztés tartalma: Nemeskéri-Kiss Miklós út menti zajvédő fásítás tervezése és a további teendők megtárgyalása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

21) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának jóváhagyása
Előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

22) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás felhasználásának elfogadására
Előterjesztés tartalma: Az Alapítvány 2019-ben 2m Ft támogatást kapott, melynek részbeni elszámolását kéri elfogadni.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

23) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezésére
Előterjesztés tartalma: A 2020-as 2021-es közüzemi szolgáltatási díjak rendezése érdekében képviselő-testületi döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatók által meg nem fizetett közüzemi díjakat az üzemeltetési problémából kifolyólag az Önkormányzat részben, vagy egészben átvállalja-e.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

24) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve
Előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

25) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
Előterjesztés tartalma: Pályázati eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

26) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Külső pályázati tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Közbeszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

28) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Felmerült pótmunka költségeinek biztosításáról döntés.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

29) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A végelszámoló a 2021. november 29. napján megküldött iratával a végelszámolói tisztségre vonatkozó megállapodást felmondta. Indokolt döntést hozni arról, hogy a társaság működőképességének a megőrzése, a törvényes képviselet biztosítása érdekében a lemondás, a tisztség megszűnése ne azonnali hatállyal következzen be.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

30) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma:
Előterjesztő: Tóth János jegyző

Egyebek

Göd, 2021. december 9.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök