1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Hirdetmény – Időközi önkormányzati...

Göd településen 2023. május 14. napjára kitűzött időközi polgármester-választás, valamint 05. számú egyéni választókerületi helyi önkormányzati képviselő-választás naptár szerinti határidőiről és határnapjairól

I. A választási bizottságok

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2023. május 5-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

2. A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb 2023. május 11-én beosztja a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja. [Ve. 24. § (2)]

3. A szavazatszámláló bizottság tagjai a választást követő napon, 2023. május 15-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

4. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető távolléti díj megtérítését 2023. május 19-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

II. A szavazókörök

2023. május 14-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

III. A névjegyzék

1. Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint legkésőbb 2023. május 10-én 16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. [Ve. 102. § (3) bekezdés]

2. Azt a választópolgárt, aki 2023. március 8-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

3. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2023. március 24-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

4. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2023. március 8-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

5. A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2023. március 7-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

6. A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2023. március 7-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

7. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2023. március 9-től lehet benyújtani. [Ve. 110. § (2) bekezdés]

8. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2023. május 11-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2)]

9. Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség kivéve, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van. [Ve. 307/C. § (1) és (3) bekezdés]

10. Az időközi választáson az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vagy időközi választásának napján legutóbb a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon választókerületben vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. [Ve. 307/C. § (2)]

11. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2023. május 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2)]

12. Az átjelentkező választópolgár

levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2023. május 10-én 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2023. május 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]

13. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a helyi választási irodához

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2023. május 10-én 16.00 óráig,

személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2023. május 12-én 10.00 óráig vagy

2023. május 12-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2023. május 14-én 12.00 óráig,

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2023. május 14-én, legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

14. A 13. a) pont aa) és ab) alpontjai szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2023. május 12-én 10.00 óráig bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

15. A 13. a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet beérkezésekor haladéktalanul el kell bírálni. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

16. A 2023. május 12-én 10.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

17. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2023. május 12-én kinyomtatja és hitelesíti. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

IV. A jelöltállítás

1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. [Ve. 307/D. § (2) bekezdés]

2. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2023. március 25-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

3. Az egyéni választókerületi képviselő-, illetve a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2023. március 9-én. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

4. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2023. március 8-ai adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

5. Az egyéni választókerületi képviselő-, illetve polgármesterjelöltet legkésőbb 2023. április 11-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés és 11. § (2) bekezdés]

6. A jelöltnek a 2023. május 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. [Ve. 137. § (1) és (2) bekezdés]

7. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2023. április 11-én 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. [Ve. 124. § (2) bekezdés és 11. § (2) bekezdés]

8. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2023. április 12-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés]

9. A választási bizottság a 7. pontban hivatkozott bírság kiszabásáról legkésőbb 2023. április 18-án dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés]

V. A választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2023. március 25-től 2023. május 14-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

2. Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2023. március 1-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

3. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2023. május 29-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]

4. 2023. május 14-én nem folytatható kampánytevékenység

a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

5. A 2023. május 14-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

6. 2023. május 14-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

7. 2023. május 14-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

8. 2023. május 14-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2023. május 14-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

9. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2023. június 13-án 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

10. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és jelölő szervezet legkésőbb 2023. május 14-én 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2023. május 17-én 16.00 óráig köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

VI. A szavazás előkészítése

1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2023. április 11-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés és 11. § (2) bekezdés]

2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2023. május 13-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

3. Az iratok és kellékek őrzését 2023. május 14-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

4. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2023. május 5-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

VII. A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2023. május 14-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

VIII. Az eredmény megállapítása

1. A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján 2023. május 14-én 19.00 órát követően állapítja meg a választás eredményét. [Ve. 307/N. § (1) bekezdés]

2. A jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2023. május 17-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

3. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2023. augusztus 13-ig kell megőrizni. [Ve. 13/C. § f) pont, Ve. 205. § (1) bekezdés]

4. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2023. augusztus 12-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

IX. Választási iratok megsemmisítése

Meg kell semmisíteni 2023. augusztus 14-én a Ve. 13/C. §- ában meghatározott választási iratokat. [Ve. 13/C. §

1/2023 (II. 22.) HVB határozat