1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 és KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 pályázatok...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Szabó-Miklós Rita
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: szabomiklosrita@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Göd Város Önkormányzata részére a KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 – Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön és a KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 – Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön azonosítójú pályázatok keretén belül megvalósuló hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálási projektek arculati elemeinek tervezése.
A pályázatokról röviden:
1. Szelektíven gyűjthető hulladék (KEHOP-3.1.1-17-2018-00001)
A projektben résztvevő településen megújításra kerül a szelektív gyűjtési rendszer, amelynek a keretén belül az korábbi zsákos gyűjtés helyébe – továbbra is házhozmenő szolgáltatás keretén belül – gyűjtőedény lép.
2. Biológiailag lebomló hulladék (KEHOP-3.1.2-17-2018-00002)
A projekt célja a biológiailag lebomló hulladékok meghatározott módon és gyakorisággal történő összegyűjtése és elszállítása, (ez előírás szerint évi minimum 10 alkalmat jelent). A projekt megvalósulásával ennél gyakoribb, a nyári időszakban kéthetente, a lakossági igényekhez igazodva alakítható ki a szolgáltatás. Két új hulladékgyűjtő tehergépjárművel valamennyi ingatlanhasználó részére folyamatos üzembiztonsággal lehet biztosítani a zöldhulladék gyűjtését. A tervezett új rendszer további előnye, hogy a közvetlen, átrakás-, deponálás nélküli gyűjtés megszünteti a rothadási folyamatokat, így a kellemetlen szaghatásokat Gödön.
Továbbá a biológiailag lebomló hulladék lakosság általi komposztálását helyi akciók keretében, piaci ár alatt elérhető komposztáló keretek vásárlási lehetőségének biztosításával ösztönzi az Önkormányzat.
(A pályázatokról bővebben itt olvashat: https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/onkormanyzat-altal-elnyert-palyazatok/)
(A helyi hulladékgazdálkodás rendszeréről bővebben itt olvashat: www.godihulladek.hu )
Mindkét pályázat célja tehát a környezetbarát lakossági viselkedés kialakítása és támogatása. Fenti két pályázat sikeressége és hatékonysága érdekében a lakosság széleskörű tájékoztatására és szemléletformálására is szükség van.
A szemléletformáló tevékenység célja, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos alapinformációk eljussanak a célcsoportokhoz a megelőzés és a kiépülő rendszer igénybevétele érdekében. A szemléletformálási és képzési tevékenység hozzájárul nem csak a kiépítendő infrastruktúrák minél hatékonyabb kihasználásához, hanem a környezet valódi védelméhez is azáltal, hogy a kiépülő rendszer használatán túl, a mindennapokba beépülő környezettudatosság kialakulását is támogatja mind egyéni, mind össztársadalmi szinteken is.
Ahhoz, hogy e feladatok egyértelműen a projekthez és a területhez köthetők legyenek, szükség van azok egyértelmű, könnyű azonosíthatóságának biztosítására. A projekt céljai is hatékonyabban megvalósíthatók, az ismerős, bizalmi légkör megteremtésével. E kapcsolat megteremtésének egyik alappillére a szemléletformálási csomaghoz tartozó eszközök egységes arculata.

Ajánlattevő feladata: a konkrét eszközökhöz, akciókhoz kapcsolódó kreatív anyagok grafikai tervezése mindkét projektre külön-külön, azonban fontos, hogy a két projekt arculati elemei egymással összhangban legyenek.

Minimum 3 mutációban az alábbi elemek:
a) logo (olyan formátumban, amely megfelel az alábbi elemeken való alkalmazáshoz)
b) kisméretű ajándéktárgy (pl. matrica, hűtőmágnes, fából készült tárgyak (maximum 20*20*20 cm nyomdai logózása)
c) arculattervezés szórólaphoz (A5 méretű, 4-6 oldalas hajtott leporello)
d) arculattervezés nyomtatott médiában megjelenő ½-1 oldalas PR cikkhez (A5 és A4 méretben)
e) arculattervezés roll uphoz (kb 85 cm széles*200 cm magas)
f) arculattervezés óriásplakáthoz (kb 504 x 238 cm)
g) honlap grafikai terv (god.hu aloldalaként létrejövő oldalakhoz)
h) arculattervezés közösségi média megjelenésekhez (facebook)

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az elkészült anyagok grafikailag szerkeszthető módon történő átadása megrendelő részére a későbbi felhasználhatóság érdekében. A végleges grafikai elemek az Önkormányzattal egyeztetve kerül véglegesen elfogadásra.

A kétféle logótervet vektorgrafikus formátumban kell elkészíteni a már meglévő gödi vektorgrafikus logó alapján oly módon, hogy a szelektív és a zöldhulladék újrahasznosítás is külön, jól megkülönböztethető szimbólummal érzékeltetve legyen. A megküldött logók kiterjesztése legyen vektoros PDF, vagy AI, EPS, SVG, a logóban szereplő esetleges szöveg legyen „legörbézve”. A tervezett logónak jól alkalmazhatónak kell lennie kis (1cm) és nagy (pl. molinón, óriásplakáton) méretekben is. A tervezett logónak rendelkeznie kell egy egytónusú (fekete-fehér) és inverz változatban is – a tervezett logó egyes változatainak alkalmazhatónak kell lennie sötét és világos háttéren is; világos (pl. fehér, világosszürke) háttéren is megfelelő kontrasztaránnyal kell rendelkeznie. További elvárások – a tervezett logó nem tartalmazhat semmilyen jogvédett/nem szabad felhasználású alapanyagot (pl. képek, betűtípusok stb.). A tervezett logó semmilyen formában nem lehet kirekesztő (pl. nemzetiség, vallás, nemi identitás, szexuális beállítottság.)

Az arculati elemeknek a jelenleg használatban lévő Göd „kétfás logó”-val összhangban kell lennie, annak projektekhez illeszkedő mutációját kell megtervezni, továbbá figyelembe kell venni a Széchenyi2020 Arculati kézikönyvében előírtakat.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötést követően, legfeljebb 21 naptári nap (végleges tervek elfogadását követően Megrendelő részére történő leszállítása). Vállalkozó előteljesítése lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: Göd

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést (a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés) követően benyújtott 1 db végszámla kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
végszámla:
mértéke: ajánlattevő által megajánlott bruttó ellenszolgáltatás összege
esedékessége: megrendelő általi teljesítésigazolást követően

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

Előleg nem biztosított.
A szerződés finanszírozása a KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 és KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 projektek keretén belül EU forrásból, szállítói finanszírozással valósul meg. A támogatás mértéke 80,000000 %.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1db arculattervezés és/vagy logó tervezés és/vagy honlap tervezés grafikai munkáira vonatkozó referenciával, mely referencia tekintetében annak értéke legalább bruttó 1 millió forint volt.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni!)

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb árú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesített bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 85
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 15
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. pontjában jelzett feladatok összesített ajánlati árát értékeli.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgálatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2022. december 21. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. december 21. napjáig 8:00 és 10:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan is benyújthatóak a szabomiklosrita@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. december 21. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. december 21. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan is benyújthatóak a szabomiklosrita@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 és KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 pályázatok szemléletformálási projektek grafikai elemeinek tervezése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI! A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2022.12.14.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. december 14.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó – LETÖLTHETŐ!)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó – LETÖLTHETŐ
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó – LETÖLTHETŐ
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)