Adóügyek

Idegenforgalmi adó

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Adóiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:    
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-12

Ügyintézők
Katona István e-mail: katonaistvan@god.hu

Ügyleírás:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (XII.2.) önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Göd Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 forint. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Veszélyhelyzet megszűnéséig alkalmazandó:

A 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Jogszabályi háttér:

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
– Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
– Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (XII.2) önkormányzati rendelete a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról.

Adóbevallást benyújtó személye:

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Adóbevallás benyújtás formája és módja:

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatják be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.

Az idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának határideje: a tárgyhónapot követő hónap 15. napja.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése:

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Fizetési határidő és számlaszám:

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg. Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma: Göd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Adó Tartózkodás után Beszedési Számla (10700323-42056506-52600003).

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos döntések közlése:

Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) – az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Megtekintés