Adóügyek

Magánfőzés

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik. Magánfőzésnek minősül a párlatnak, a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Jogszabályi háttér:
• A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény,
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
• Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
• A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény.

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

A bejelentés benyújtható az Elektronikus Önkormányzati Portálról ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) indított „BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL” nevezetű adatbejelentési nyomtatványon, valamint levélben, illetve személyesen.
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Ügyfélkapuval rendelkező adózóink részére a nyomtatvány itt érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ügyfélkapuval nem rendelkező adózóink részére a nyomtatvány itt érthető el:

https://urlap-20.asp.lgov.hu/asp-urlapkitolto/regnelkuliStart.html?isTestMode=0

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a bejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az eljárással kapcsolatos irat kézbesítése:

Az adóhatóság az iratot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adóhatósági iratok a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.