Ügyintézés

Birtokvédelem

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. A birtokvédelmi eljárás lefolytatásának szükségessége leggyakrabban a szomszédjogi szabályok megsértése miatt merül fel. A birtoksértést előidéző cselekmény nemcsak zavarásban nyilvánulhat meg, birtoksértésnek minősül az is, ha valakit a birtokától jogellenesen megfosztanak, például elfoglalják az ingatlanát, vagy kizárják az általa használt  (birtokában tartott) ingatlanából, továbbá, ha megfosztják az addig birtokolt (meglévő) közmű szolgáltatástól. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás vagy zavarás egy éven belül történt. A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. Nem kérhető jegyzőtől az eredeti állapot helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz (telekhatár vita, tulajdonhoz való jog, használathoz való jog, szolgalmi jog, szerződésből fakadó jog vagy kötelezettség, stb.). 

 A jegyzői birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell: 

 1. a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), 
 2. a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét), 
 3. az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét), 
 4. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését (ideértve a cselekmény leírását), 
 5. a birtokvitával érintett dolog megjelölését, 
 6. a birtoksértés időpontjára történő utalást (folyamatosan fennálló birtoksértő állapot esetén a birtoksértés kezdő időpontja), 
 7. a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást, 
 8. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet. 

A kérelemhez csatolni kell: 

 1. A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A bizonyítékoknak igazolnia kell, hogy a kérelmező birtokos volt, továbbá, hogy birtokától megfosztották, illetőleg birtoklásában zavarták. 
 2. Képviselő (meghatalmazott) eljárása esetén szabályszerű meghatalmazást.  Cég esetében a képviseletet ellátó személy aláírási címpéldány másolattal igazolja képviseleti jogosultságát. Társasház esetében a közös képviseletet ellátó igazolja képviseleti jogosultságát. 
 3. Az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik. 

Az ellenérdekű fél (akivel szemben a birtokvédelmet kérik) a kérelemben foglaltakra vonatkozóan (az eljárás megindulásáról szóló értesítés kézhezvételtől számított 8 napon belül) írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehet. 

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az ügyintézési határidő kezdetétől számított tízedik ügyintézési napig fogadhatja be. Ezt követően a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli és meghozza határozatát. 

      A határozatban – ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta – elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartástól. 

 

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha: 

 1. a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak, megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát, 
 2. valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, 
 3. a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott, 
 4. a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő, 
 5. ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel. 

Felhívjuk a birtokvédelmi eljárásban érintettek figyelmét, hogy a bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek. A felek által elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles. Bizonyítékot kizárólag a bizonyítási eljárás befejezéséig szolgáltathatnak a jegyző részére. 

Amennyiben a kérelem elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) kerül benyújtásra, az illetéket Göd Város Önkormányzata eljárási illetékbevételi számlája (10700323-42056506-53600006) javára átutalással kell megfizetni. Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek a nevét és az ügy típusát (birtokvédelem) feltüntetni.                                                                               Az elsőfokú határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. a jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát három napon belül végre kell hajtani.                             A határozatot sérelmesnek tartó fél, az ellenérdekű féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresetet indíthat a Dunakeszi Járásbíróságon (2120 Dunakeszi, Fő út 24,  https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/dunakeszi-jarasbirosagamelyben kérheti a határozat megváltoztatását, végrehajtásának felfüggesztését. A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-munkaugyi-peres/urlap-egyeb-beadvany 

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 A birtokvédelem jogszabályi háttere: 

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 2. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (X.16.) Kormányrendelet 
 3. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
 4.  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (végrehajtási eljárásban) 

Ügyintéző elérhetőségei: 

Csányi Zsoltné
2131 Göd, Pesti út 81. Fsz. 2.
27/530-064/224 mellék
csanyikrisztina@god.hu 

Nyomtatvány:

Birtokvédelmi kérelem