Ügyintézés

Üzletek éjszakai nyitva tartása

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Hatósági ügyek
 8. /
 9. Üzletek éjszakai nyitva tartása

Jogosultak köre 

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani. 

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul. Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz. 

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam 

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható. 

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani. 

Egyéb információk 

Az eljárás illetékmentes. 

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos: 

 1. rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy 
 2. lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született 

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg. 

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt. 

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes. 

Vonatkozó jogszabályok 

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról(Ákr.)
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről 
2009. LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete – az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról 

Az ügyintézés helye és időpontja 

Hatósági Osztály 

Ügyintéző: Bíró Veronika 

E-mail: biroveronika@god.hu 

Telefon: 27/530-066 

Helyszín: 2131 Göd, Pesti út 81. 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 13.00-18.00 

Szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Nyomtatványok

Alkalmi rendezvény esetén

Folyamatos nyitvatartás esetén