Lakcím ügyintézés

Lakcímbejelentés személyes megjelenés útján

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Lakcím ügyintézés
  8. /
  9. Lakcímbejelentés személyes megjelenés útján

Lakcímbejelentés személyes megjelenés útján

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles a lakó- valamint a tartózkodási helyében bekövetkezett változást 3 munkanapon belül bejelenteni.

A bejelentés megtehető személyesen vagy elektronikus úton. Az elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton tett lakcímbejelentésről részletes tájékoztatást a Lakcímbejelentés ügytípusnál olvashat.

Jogosultak köre
A lakcímbejelentési kötelezettségét a polgár személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesítheti.

A lakcímbejelentésre jogosult:

a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője,
aki olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl.: bérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználati szerződés), vagy a szállásadó a lakcímbejelentéséhez előzetesen hozzájárult,
a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költöző valamennyi hozzátartozó nevében,
a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője (egy szülő is elegendő), illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti,
az átmeneti gondozásban részesülő gyermek lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik,
az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik,
a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is megteheti,
a hajléktalanszálláson 10 napot meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli személyt a szállásadónak a befogadástól számított 10. napot követő 24 órán belül be kell jelentenie.
A 14. életévét betöltött kiskorú tartózkodási helyét törvényes képviselője nélkül, saját maga is bejelentheti.

Mit kell tennie
Az ügyintézéshez szükséges:

személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
előző lakcímigazolvány, amely leadás után érvénytelenítésre kerül
kitöltött lakcímbejelentő lap (papíralapú formanyomtatvány)
A bejelentés lakcímbejelentő lap kitöltésével tehető meg, amelyet a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek, és a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia, kivétel, ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult, vagy ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. A szállásadó bármelyik járási hivatalnál, vagy elektronikus úton teheti meg nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását elektronikus kapcsolattartás útján, vagy a bejelentkezővel történő személyes megjelenés során adja meg. Ha a szállásadó előzetesen nem nyilatkozik a hozzájárulás módjáról, úgy azt a lakcímbejelentő lap aláírásával adja meg.

Az eljárás során meg kell adni továbbá a szállásadó nevét, lakcímét vagy székhelyét, szállásadói minőségét, valamint a bejelentéshez történő hozzájárulását.

Ha bejelentő a lakás használatára feljogosító érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, akkor ezen okiratot a bejelentés során a lakcímbejelentő lappal együtt kell az eljáró szervnek benyújtani.

Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.

Hiánytalan kérelem esetén, az új adattartalommal ellátott lakcímkártya a helyszínen kiállításra kerül.

Határidők
Jogszabály alapján a lakóhelynek vagy tartózkodási helynek a megváltozását 3 munkanapon belül be kell jelenteni.

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje, ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Fizetési kötelezettség
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Eljáró szerv
A bejelentés megtehető az új lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, vagy bármely járási hivatalnál.

Felettes szerv/jogorvoslat
A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani. A közigazgatási perben bíróság jár el.

Felügyeleti szervként a fővárosi- és megyei kormányhivatal jár el.

Egyéb információk
A lakcímbejelentéshez papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely járási hivatalnál.

A lakóhely változásának és a tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetésének bejelentésére egyidejűleg is sor kerülhet, az új lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél vagy bármelyik járási hivatalnál.

A tartózkodási hely megszűnésének bejelentéséhez valamint a tartózkodási hely megújításhoz szükséges, hogy a bejelentő a bejelentéskor érvényes tartózkodási hellyel rendelkezzen.

A tartózkodási helyet annak változatlansága esetén 5 évente szükséges megújítani, amely csak az 5 éves időtartamon belül kezdeményezhető, annak lejárta után igazolási kérelem nyújtható be. Ennek elmaradása esetén a tartózkodási helyként nyilvántartott cím megszűnik.

Lakcímadat rögzítése a tároló elemmel ellátott eSzemélyi okmányon

A személyes megjelenés útján tett lakcímbejelentési eljárás során, amennyiben a polgár rendelkezik érvényes tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal, a lakcímadatok tároló elemen történő rögzítése céljából köteles azt átadni az eljárást lefolytató hatóságnak. Az eljárás során a lakcímadata nyilvántartásba vételével egyidejűleg rögzítik azt, majd a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványt haladéktalanul visszaadják.

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány hiánya nem akadálya a bejelentés megtételének.

Amennyiben az eljárás más személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatásával kerül megindításra, vagy a tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványon az új lakcímadat rögzítését átmeneti technikai hiba gátolja, úgy a lakcímadat kérelemre, utólagosan kerül rögzítésre az okmányon.

Ha a bejelentéskor érvényes személyazonosító igazolvány nem áll rendelkezésre, a később kiállításra kerülő új, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványon a lakcímadat rögzítésére automatikusan, hivatalból kerül sor.

Kapcsolódó nyomtatványok
Papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely okmányirodánál vagy kormányablaknál.

Vonatkozó jogszabályok
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről