Szocális ügyek

Beiskolázási támogatás

Beiskolázási támogatásban az a gyermek részesíthető, akinek a szülője, illetőleg törvényes képviselője az oktatással kapcsolatos anyagi terheket, különös tekintettel a tanszerek vásárlására, szociális helyzete miatt megfizetni csak részben képes, illetőleg nem képes, és a család egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, továbbá a gyermek alapfokú, vagy középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A beiskolázási támogatás összegét gyermekenként számítva a Szociális Bizottság állapítja meg évente.
A beiskolázási támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A benyújtási határidő minden tárgy év július 31. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogosultságról a Bizottság mérlegelési jogkörben dönt.
A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező a benyújtási határidőt elmulasztotta, vagy ha élet- és jövedelmi viszonyai nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek.
A megítélt támogatás összegének felvételére a szülő illetve a törvényes képviselő jogosult.
Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő a támogatásban részesülő számára.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.