Ügyintézés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Szociális Ügyek
 8. /
 9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Leírás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 •  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
 • egyéb esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát illetőleg együttesen számítva annak hetvenszeresét.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít:

 • az állami normatív étkezési kedvezményre (bölcsődés, óvodás, valamint 1-7 évfolyamon általános iskolai képzésben ingyenes étkezés, ezen feletti évfolyamokon fél árú étkezés),
 • tankönyvkedvezményre
 • június és november hónapban egyszeri pénzbeli támogatásra
 • külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe 2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Igénylő, kötelezett
Kérelmező

Az ügyintézés kezdeményezhető
Ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán kérelem benyújtásával

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Illetékmentes (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 16. § alapján.)

Az alkalmazott jogszabályok
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § és 20. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65. §, 66/A. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
a.) jövedelmekre vonatkozó iratok
Minden jövedelmét iratok becsatolásával kell tanúsítania!
• MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMNÉL: munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről
• CSALÁDI PÓTLÉK: utolsó havi szelvény, vagy olyan számlakivonat, esetleg munkáltatói igazolás, amelyből a családi pótlék összege kitűnik
• ÁRVAELLÁTÁS: utolsó havi szelvény, illetőleg a megállapító határozat vagy olyan számlakivonat, esetleg munkáltatói igazolás, amelyből kitűnik az árvaellátás összege
• NYUGELLÁTÁS, GYERMEKTARTÁS, MUNKANÉLKÜLI JÁRADÉK, EGYÉB RENDSZERES BEVÉTEL: utolsó havi szelvény, gyermektartásnál a bírósági megállapító határozat is elfogadható

b.) jövedelem nélküliek igazolása
Ha Ön, vagy házastársa (élettársa) munkanélküli és munkanélküli járadékban nem részesül, abban az esetben
• a Pest Megyei Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által igazolt nyilvántartásba-vételi kérelem másolata, amelyben kérelmezte munkanélküliként való nyilvántartásba-vételét
vagy
• nyilatkozatot kell kitöltenie (beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban) arról, hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, ez esetben az alkalmi munkából szerzett jövedelemről is nyilatkozni kell

c.) tanulmányok igazolása
Ha gyermeke 14 éven felüli és nappali tagozatos oktatási intézménybe jár, akkor a kérelemhez minden esetben csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását (iskolalátogatási igazolás).

d.) fogyatékosság/tartós betegség igazolása
Ha gyermeke fogyatékos/tartós beteg, akkor az erről kiállított orvosi igazolás becsatolása szükséges

e.) elvált, gyermekét egyedül neveli
Ha Ön elvált, akkor csatolnia kell a bírósági határozatot a házasság megszűnéséről, illetőleg a gyámhivatal/bíróság határozatát a gyermek elhelyezéséről, továbbá nyilatkozatot kell kitöltenie, (beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban) hogy gyermekét egyedül neveli.