1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai...

A pályázatra azok a Göd területén állandó lakóhellyel rendelkező, legalább 9. osztályos, még nem érettségizett középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik NAPPALI tagozaton középfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, és a 2021/2022-es tanulmányi év végén elérték a 4,0 tanulmányi átlagot.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2022/2023-as tanév).

A megítélt ösztöndíjak félévenként egy összegben – a 2022/2023-as tanév I. félévi ösztöndíjak 2022. december 20-ig, míg a II. félévi ösztöndíjak 2023. május 19-ig – kerülnek kifizetésre.Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2022/2023-es tanévben megfeleljen a pályázati kiírásnak és folyamatos legyen. Az ösztöndíj összegét a beérkezett pályázatok száma, a pályázó tanulmányi eredménye, valamint a pályázó szociális helyzete alapján határozzák meg. Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített Göd város illetékességi területéről elköltözik és/vagy tanulmányait megszakítja, illetve iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget.

A Pályázati űrlap letölthető a www.god.hu honlapról.

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt a csanyikrisztina@god.hu e-mail-címre kérjük elküldeni. Minden pályázó visszaigazoló e-mailt kap a benyújtott pályázatáról. Az ösztöndíjjal kapcsolatosan Csányi Zsoltné pályázatfelelősnél tud érdeklődni a 27/530-048-as telefonszámon.

A pályázat benyújtási határideje:
2022. november 21.

A pályázat kötelező mellékletei:

– pályázati adatlap (1. melléklet)
– 2022. szeptembernél nem régebbi, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás
– a 2021/2022-es tanév év végi bizonyítványának az iskola által hitelesített másolata
– a pályázó és vele egy háztartásban élő tanuló/hallgató iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolása
– Önkormányzati adatlap a pályázóval közös háztartásban élőkről (1. melléklet)

A pályázat nem kötelező mellékletei:

  • a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének – beleértve a családi pótlék, jogosultság esetén gyermektartás összeg – igazolása

Az elnyert ösztöndíj második félévére vonatkozó részének kifizetési feltétele az alábbi dokumentumok 2023. március 17-ig történő benyújtása:

  • 2023. február 3-nál nem régebbi, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
– a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,
– az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait az önkormányzat nyilvántartásba vegye.

Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2022. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.