Göd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 17. § -ában, továbbá az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a „Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyban.

I. Bérbeadó neve, székhelye, ügyintéző:

Településellátó Szervezet
Címe: 2131 Göd, Duna út 5.
Képviselője: Garai Győző igazgató
Telefon/fax: 06-27/530-601
E-mail: telepulesellato@god.hu
Kapcsolattartó neve: Juhász Anita
Telefon/fax: 06-27/530-056
E-mail: juhaszanita@god.hu

II. A bérbe adásra meghirdetett ingatlan fekvésének helye (helyrajzi szám, utca, házszám), területe, helyiségcsoport esetén a helyiségek száma, valamint ingatlan-nyilvántartásban szereplő elnevezésük:

Göd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatt felvett, kivett üdülő terület megjelölésű, természetben 2132 Göd, Jósika utca 14. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon az 1.sz. vázrajzon jelölt területet (Kalandpark) valamint az V., VI. és VII. számú faház épületet kizárólagos használatával.

A bérbeadó új kalandpark kialakítása és működtetése, vagy a meglévő kalandpark működtetése céljára bérbe adja, Bérbeadóval (részben) közös használat mellett, a bérlő pedig bérbe veszi az ingatlanon a 1.sz. vázrajzon jelölt területet (Kalandpark, bérelt terület) valamint az V., VI. és VII. számú faházat (a továbbiakban együttesen: ingatlan). A Kalandpark jelenlegi funkcióit meg kell őrizni (mászóka, 3 szintes kötélpálya stb.).
A pályázónak a pályázata részeként, nyilatkozatban (rövid 5-10 szöveges mondatban) be kell mutatnia a jelenlegi Kalandpark alapvető funkcióinak megőrzése mellett tett fejlesztési elképzelését.

A bérlő a bérleményt kizárólag a szerződéstervezet 1.2. pontban meghatározott tevékenység céljából veheti igénybe és a bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a bérleményben folytatott tevékenységét.

A kötélpálya nyitva tartásának meghatározása: Lehet szezonális, de minimálisan minden év április 1-től – szeptember 30-ig nyitva kell tartania, legalább heti két napon, előre meghatározott időpontban.
Bérlő a nyitvatartási időn belül köteles a Göd kártyával rendelkező lakosok részére 10% kedvezményt biztosítani a Kalandpark (kötélpálya) használata során.
Az ingatlanban az elektromos áram kiépített.

A bérlő viseli a bérlemény működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos mindazon költségeket, amelyek a bérlemény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükségesek. Ilyen költségek különösen:
• az ingatlannal kapcsolatos közműszolgáltatók díjai;
• takarítás, biztonsági őrzés, tűzvédelem;
• szemétszállítás költségei;
• a világítótestek szükséges cseréjének költségei;
• eszközök és felépítmények üzemeltetési és karbantartási költségei;
• épületgépészeti és villamos berendezések karbantartásának, illetve javításának költségei;
• csótány- és rágcsálóirtás stb.

A bérlő köteles az ingatlan elkerített részének rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási munkákat rendszeresen a saját költségén elvégezni. Az ezen túlmenő karbantartási és korszerűsítési munkákat a bérbeadó köteles saját költségén elvégezni.
Az ingatlan elkerített része állagának megóvásához szükséges karbantartási munkákat a bérbeadó a bérlő előzetes értesítése mellett, a bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult elvégezni, kivéve, ha az eset összes körülményeire tekintettel a bérlő előzetes értesítése nem várható el. Az ingatlan korszerűsítéséhez szükséges munkálatok elvégzésének tűrésére a bérlő nem köteles, kivéve, ha azok az ingatlan használatát jelentősen nem korlátozzák, és a munkálatokról, valamint azok várható időtartamáról a bérbeadó megfelelő időben előzetesen tájékoztatta.
Az ingatlan átalakításához a bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges, az ingatlan albérletbe nem adható, annak használatát más személynek – a kalandpark vendégei és a szerződéstervezet 3.16. pontban meghatározott eset kivételével – átengedni nem lehet. A bérlő a szerződés megszűnése előtt köteles megengedni, hogy az, aki az ingatlant bérbe kívánja venni, azt megfelelő időben és módon megtekinthesse.
Bérbeadó a kalandpark kialakításához a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a veszélyességi osztály és pályák, akadályok, tartószerkezetek, pályaelemek megjelölését tartalmazó kialakítási tervet a bérlő köteles a kialakítást megelőzően a bérbeadó részére írásban átadni.
Bérlő kötelezettséget vállal az ingatlan rendeltetésszerű használatára, valamint arra, hogy, amennyiben az ingatlant nem rendeltetésszerűen használja és ennek következményeként az ingatlanban, az általa bérelt faházban vagy akár a szomszédos ingatlanokban kárt okoz, ezen kárért kizárólagos és teljes felelősséget vállal.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a pályát úgy építi meg, hogy a meglévő parkoló helyeit kihagyja. Bérlő az általa bérelt faházat köteles jó gazda módjára karbantartani. Bérlő vállalja, hogy a kalandpálya építése során felmerülő károkozás után haladéktalanul tájékoztatja Bérbeadót és kárelhárítást végez, (helyreállítás) és a kár helyreállításának költségei is a Bérlőt terhelik. Azon a területen, ahol a pálya oszlopai lesznek elhelyezve, az építés során felmerülő talajrendezés, helyreállítás (takarás, füvezés) a Bérlő kötelezettsége. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a pálya azon részeit, ami a vendégekre nézve veszélyes, kerítéssel elhatárolja. A kerítés pontos elhelyezésében felek a pálya megépítését követően egyeztetnek.
A Bérlő az Ingatlan használata során köteles betartani a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb előírásokat, az Ingatlanban engedélyköteles tevékenységet csak a vonatkozó hatósági engedély birtokában folytathat. Kifejezetten a Bérlő kötelezettsége a pályák és akadályok, tartószerkezetek, valamint az a pályaelemek kihelyezésével érintett fák folyamatos felülvizsgálatáról gondoskodni. Az előírások be nem tartása esetén mindennemű anyagi kötelezettség és egyéb kötelezés a Bérlőt terheli. A Bérlő tevékenységének vagy mulasztásának következtében a Bérbeadóval szemben bármely hatóság által támasztott kötelezettségért, vagy kötelezésért Bérlő köteles helytállni. Amennyiben e kötelezettségének a Bérlő nem tesz eleget, a Bérbeadó a kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.
A Bérlő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót, amennyiben az Ingatlant károsodás veszélye fenyegeti, vagy az Ingatlanban kár keletkezett. Amennyiben a Bérlő a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásával kárt okoz, a kárt a Ptk. szerződésszegés esetére vonatkozó 6:142. § és 6:144. § alapján a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles megtéríteni.
Amennyiben a Bérlő vagy az Ingatlanban a Bérlő jogán tartózkodó személy neki felróhatóan kárt okoz, vagy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségének megszegése következtében az ingatlanban kár keletkezik, a Bérlő a Bérbeadó választása szerint köteles az okozott kárt megtéríteni vagy a károkozás előtti állapotot helyreállítani. A helyreállítás költsége teljes egészében a Bérlőt terheli, arra vonatkozó megtérítési igényt a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthet. Az Ingatlan Bérlő vagy a Bérlő jogán az Ingatlanban tartózkodó harmadik személy általi használata során bekövetkezett balesetért, károkozásért a Bérbeadó felelősségét kizárja. Bérlő a tevékenységét saját felelősségére, a Bérbeadótól függetlenül végzi, Bérlő ezen tevékenységéből eredő károkért vagy balesetért, személyi sérülésekért Bérbeadó nem felel.
A Bérbeadót nem terheli felelősség a bérleménybe Bérlő vagy harmadik személy által bevitt eszközökért, értékekért.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a pálya üzemeltetésére vonatkozóan figyelemfelkeltő táblát helyez el.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja Bérbeadó vendégei (a nyaralóházak területén tartózkodók) részére a pihenést és a biztonságot, a tevékenysége végzésével összefüggő kötelező előírásokat betartja. Felek megállapodnak abban, hogy a kalandpark üzemeltetésével összefüggő esetleges balesetekért a felelősség nem terheli, az ilyen jellegű kártérítési kötelezettséget felek kifejezetten kizárják.
A kalandpart üzemeltetéséhez, a tevékenység megkezdéséhez valamennyi engedéllyel rendelkezni szükséges. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy szerződést köt a hulladékgazdálkodást ellátó szervezettel legalább 1 db 120 literes hulladéktároló kukára a szezon végéig. Amennyiben Bérlő részére 1 db kuka nem elegendő, úgy a többlet hulladék kezelését előre megvásárolt zsákban történő elszállítással veszi igénybe. Bérlő kötelezettséget vállal a hulladék szelektív formában történő gyűjtésére. Bérlő a működési körébe tartozó és tevékenysége során keletkező hulladékok kezelése szempontjából köteles figyelmesen eljárni, és mely területeket vendégei igénybe veszik, rendben tartja.
Bérlő a kalandpark alatti területet köteles karbantartani (locsolni, a füvet lenyírni és a szezon végén felújítani). Bérlő ősszel a lomb hulladékot összegyűjteni és azt az előírásoknak megfelelően eldeponálni köteles, akár közösen megállapodva Bérbeadóval, a zöld hulladék kezelésével összhangban. A parkoló használatában a Duna-part Nyaralóházak és rendezvények elsőbbséget élveznek. Olyan rendezvénynél, mely nem közös szervezésű, felek a parkoló használatáról előre egyeztetnek. Minden olyan csoport esetén, melyek nem a Nyaralóházak vendégei körébe tartoznak, kizárólag a parkolótól északra tartózkodhatnak, illetve előre egyeztetve használhatják a Nyaralóházak egyéb területeit is. Olyan rendezvények esetén, melyben Bérbeadó nem vesz részt, és csak Bérlő tevékenységi köréhez kötődik, Bérlőnek tájékoztatási kötelezettsége áll fenn Bérbeadó irányába, hogy az esetleges programok ne ütközzenek. Bérlő, ezen esetekben a Bérbeadóval köteles egyeztetni a programok tekintetében. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy hét végén, a közös mosdó helyiséget a csoportok után elfogadható állapotba hozza, szükség szerint takarítja.
Bérlő köteles a bérelt terület és felépítmény őrzéséről, a tűz és balesetvédelemről saját költségén gondoskodni, továbbá köteles a bérleti jogviszony időtartamára vagyonbiztosítási szerződést, illetve általános felelősségbiztosítást kötni, ami az általa harmadik félnek okozott károkra vonatkozik, és azt a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt fenntartani.
Bérlő köteles a biztosítási szerződések egy másolati példányát a bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül Bérbeadó részére bemutatni és részére egy példányt átadni. Bérlő köteles a kalandpark létesítésével érintett fák felülvizsgálatáról évente gondoskodni.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a közösen használt területet Bérbeadó harmadik félnek, alkalmankénti rendezvényre bérbe adhatja. Ezen alkalmakkor Bérbeadónak tájékoztatási kötelezettsége áll fenn Bérlő irányába
A bérlő a közüzemi szolgáltatások díját minden hónapban a tárgyhónap 10. napjáig a bérbeadó kimutatása alapján egyenlíti ki.

A Kalandpark üzemeltetése mellett a Bérlő tevékenysége sárkányhajó kölcsönzésére, bérbeadására is kiterjedhet.

Részletesen szerződési feltételeket lásd. a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

III. A bérleti jog határozott vagy valamely feltétel bekövetkeztéig tartó időtartama:
Bérbeadó a pályázat eredményhirdetését követően szerződéskötéstől számított 5 évre (határozott időre) kíván bérleti szerződést kötni. A határozott időre megállapított bérleti idő lejártával a bérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő külön szerződéssel, újabb határozott időre (legfeljebb 1 évvel) meghosszabbíthatja. A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele a nyertes bérlő által vállalt közjegyző előtti kiköltözési nyilatkozat bemutatása.

IV. Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázatot benyújtani a pályázó, illetve meghatalmazottja által a pályázati határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. december 6. napján 10:00 óráig) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).
A borítékon kérjük feltüntetni „a Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázat – 2021. december 6. napján 10:00 óráig TILOS FELBONTANI!”

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. A pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. Pályázónak a pályázata részeként aláírási címpéldányt, ennek hiányában aláírás mintát köteles benyújtani.

V. A helyiség felszereltsége, állapota, az ingatlanüzemeltető megjelölése:
Lásd a fenti II. pontban szereplő információkat.

VI. A helyiség megtekintésére nyitva álló időpont:
Bérbeadó a bérlemény megtekintésére 2021. november 29. napján 10:00-12:00 órapontban biztosít helyszíni bejárást, megtekintést. Találkozó helyszíne: Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14). A helyszíni bejáráson résztvevők a pályázattal kapcsolatos kérdéseket nem tehetnek fel.

VII. A bérleti jog limitdíj, valamint a licitlépcső:
Bérleti jog limitdíj (kikiáltási ár): 150.000. Ft/hó (szezonális időszakon kívül október 1-től, március 31-ig a szerződésben szereplő bérleti díjnak csak 50%-át kell fizetni)

Licitlépcső: 20.000,- Ft
Kaució összege: versenytárgyalás eredményeként nyertes bérlő által megajánlott kettő havi bérleti díj

VIII. A bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díj évenkénti emelésének módja és mértéke:

A bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződés hatálya alatt évente egy alkalommal – elsőként 2023. január 1. hatállyal – a KSH által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben módosítani.
IX. A pályázat elbírálásának módja, határideje, ideértve pályázat versenytárgyaláson történő lebonyolítását:
A pályázat elbírálásának alapvető szempontja a megajánlott, ill. licitáláson tett legmagasabb bérleti díj ajánlat, de a jelenlegi Kalandpark alapvető funkcióinak megőrzése mellett tett fejlesztési elképzelés is azonos bírálati szempont.
A versenytárgyalás célja a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetés, mely során a bérleti díj a korlátozottan nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával alakul ki a megajánlott legmagasabb összegnek megfelelően. A versenytárgyalást a Gödi Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a bérleti jog limitdíj 10%-át (azaz nettó 15.000,- HUF-ot Göd Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-5110005 számlaszámára) versenytárgyalási biztosítékként megfizeti 2021. december 6. napján 10:00 óráig és azt hitelt érdemlően igazolja.
Bérbeadó a hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

Bérbeadó az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat elektronikus úton kiértesíti a versenytárgyalás időpontjáról.

A nyilvános versenytárgyalás tervezett időpontja: 2021. december 10. napja 10:00 óra, helyszíne: 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal díszterme

Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére nem szereztek jogosultságot, a pályázati eljárás lezárását követően 20 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj a bérleti díj megszerzési díjába beszámításra kerül.

A nyertes pályázó a versenytárgyalást követő 90 napon belül köteles a szerződést megkötni és az első havi bérleti díjat megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a fél a biztosítékként kikötött összeget elveszíti. A bérleti jog megszerzési díjának visszafizetését a bérlő a szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor nem igényelheti.

Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következő pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés megkötésre.

Versenytárgyalás lefolytatásának menete:
– a Hivatal a versenytárgyalást az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt tapasztal. A verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt a Hivatal jegyzőkönyvezi.
– versenytárgyaláson kizárólag a meghívott, érvényes pályázatot benyújtott pályázók (magánszemélyek/gazdasági társaságok) vehetnek részt.
– amennyiben a versenytárgyaláson csak egy jogosult jelenik meg, akkor a Hivatal dönt arról, hogy a versenytárgyalást nem folytatja le.
– megjelentek köszöntése,
– részvételi jogosultságot igazoló dokumentumok ellenőrzése,
– licitálás lebonyolítása.

A licitálás a levezető irányításával szóban történik, a következő eljárási rendben:
Induló összeg: nettó 150.000,- HUF
Licitlépcső: 20.000,- HUF

A licitálás a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik. Szünet kérésére, konzultációra licit közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a licit aktuális összegét, a licitálók pedig kézfeltartással teszik meg nyilatkozatukat. Aki nem tartja fel a kezét, a további licitálásból kiesik. A levezető a licitek fenntartását jegyzőkönyvezi. A licit nyertese az lesz, aki a levezető által kimondott licit végösszegét egyedül tartja. A levezető ezt követően kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a bérlemény bérletének nyertese.
A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek.

A versenytárgyalás eredménytelensége:
A versenytárgyalás eredménytelen, ha
– nem volt részvételre jogosult jelentkező a versenytárgyaláson,
– több részvételre jogosult jelent meg, de egyik sem tett magasabb ajánlatot az induló árnál,
– a Hivatal a verseny tisztaságát sértő körülményt tapasztal.

A versenytárgyalás eredménytelensége nem befolyásolja a pályázat érvényességét és eredményességét, melyről a Képviselő-testület dönt.

Egyéb:
– a versenytárgyaláson megajánlott bérleti díj (végső licit összege) a versenytárgyalás lezárását követően kezdődik és az azt követő 90 napig tart. Ez vonatkozik a második legjobb ajánlatot tevőre is.
– a bérleti szerződést a versenytárgyalás nyertesével (bérlő) a versenytárgyalást követő 90 napon belül kell megkötni.
– mind a pályázati kiírással kapcsolatosan, mind a helyszíni bejárás megtartását követően a pályázók a bérbeadó felé (az I. pontban megjelölt kapcsolattartási címen, elektronikus úton – kizárólag e-mailen, kérdéseket, kiegészítő tájékoztatást tehetnek fel írásban 2021. december 1. napján 12:00 óráig. Fenti határidőt követően benyújtott kérdéseket, észrevételeket bérbeadó elkésettnek tekinti, azokat nem köteles megválaszolni.
– szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a pályázó a szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítékként megfizet a bérbeadónak kettő havi bérleti díjnak megfelelő összegű biztosítékot (kaució). A kaució a szerződés megszűnése esetén visszajár, azonban a bérbeadó jogosult abból igényeit közvetlenül kielégíteni. A kaució után nem illeti meg kamat a bérlőt.
– a pályázó által megajánlott bérleti díj, amely a tényleges használattól függetlenül havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig fizetendő a bérbeadó szerződésben meghatározott fizetési számlájára való átutalással,
– az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF,

X. A pályázat eredményéről való tájékoztatás módja:
Versenytárgyalás lefolytatását követően elektronikus úton

XI. Egyéb esetleges feltételek:
Nem nyújthat be pályázatot,
a) aki a pályázat benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltatott, illetőleg az adatok változásáról a bérbeadót nem értesítette a döntésig (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
b) akinek Göd Város Önkormányzata felé 100.000 Ft összeget meghaladó köztartozása áll fenn (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
c) akinek Göd Város Önkormányzata felé bérleti szerződésből eredő tartozása áll fenn (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
d) bérbeadó a pályázatban való részvétel alkalmassági követelményként az alábbiaknak való megfelelést írja elő (igazolás módja nyilatkozat benyújtása)
e) a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a bérleti jog limitdíj 10%-át (azaz nettó 15.000,- HUF-ot Göd Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-5110005 számlaszámára) versenytárgyalási biztosítékként megfizeti 2021. december 6. napjáig 10:00 óráig (igazolás módja, a befizetés ajánlatban való igazolása).
f) aki a pályázatot a pályázati határidő lejárta után nyújtja be,
– akinek pályázata a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– amennyiben az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– amennyiben a pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– amennyiben a pályázó egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt a pályázatban
a) ajánlattevőként a pályázati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, a bérbeadó, a pályázati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A pályázatban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési/pályázati eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy a bérbeadó székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési/pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,

A pályázati felhívás közzétételének napja: 2021. november 4.

Dátum: 2021. november 4.

………………………….
Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
• Pályázati nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
• Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
• Aláírási címpéldány/aláírásminta (kötelezően csatolandó)
• Szerződés-tervezet
• Vázrajz